kfd protein dessert

Atrofia miA�A�niowa – kwas ursolowy

Atrofia miA�A�niowa – Kwas ursolowy

Dodany obrazek
Redukcja masy miA�A�niowej nazywana jest zanikiem bA�dA? atrofiA� miA�A�ni szkieletowych. Czynnikami majA�cymi najwiA�kszy wpA�yw na tego typu proces jest stres, gA�A?d czy starzenie siA� organizmu. Ostatnio przeprowadzone badania miaA�y na celu sprawdzenie mechanizmA?w indukcji zaniku miA�A�ni wywoA�anych przez wyA?ej wspomniane czynniki. Autorzy badania poddali analizie matrycowy RNA wyizolowany z miA�A�ni myszy i miA�A�ni czA�owieka, ktA?re byA�y regulowane przez uszkodzenie nerwA?w czy gA�A?d. Ponadto zbadano rolA� kwasu ursolowego (kwas 3I?-hydroksy-ursan-12-en-28-owy) , naturalnego skA�adnika jabA�ek w ochronie miA�A�ni przed efektem katabolicznym. W doA�wiadczeniu naukowcy uwzglA�dnili takie aspekty jak zawartoA�A� tkanki tA�uszczowej oraz poziom glukozy i lipidA?w we krwi. Rezultat byA� niezwykle satysfakcjonujA�cy. OkazaA�o siA�, iA? kwas ursolowy zredukowaA� zanik miA�A�ni szkieletowych oraz zwiA�kszyA� masA� miA�A�niowA� badanych osobnikA?w.
Zanik miA�A�ni szkieletowych wystA�puje w warunkach stresu, gA�odu i urazA?w rdzenia krA�gowego.

Prowadzi to do powikA�aA� i innych chorA?b, takich jak:

- niewydolnoA�A� serca i nerek,
- cukrzyca,
- rak,
- AIDS,
- chorA?b ukA�adu oddechowego.

Osoby chore stajA� siA� zaleA?ne od innych osA?b, gdyA? nie sA� w stanie samodzielnie funkcjonowaA�. WspA?A�czesna medycyna nie ma odpowiedniego systemu leczenia, ktA?ry mA?gA�by odwrA?ciA� atrofiA� miA�A�ni. Dlatego teA?, naukowcy postanowili przeprowadziA� szereg badaA� w celu wykrycia czynnika wywoA�ujA�cego tA� dolegliwoA�A�. Eksperymenty przeprowadzono zarA?wno na ludziach jak i myszach zwracajA�c szczegA?lnA� uwagA� na mRNA, ktA?rego poziom byA� podwyA?szony na czczo. Naukowcy postanowili sprawdziA� czy jakaA� substancja naturalna, w tym przypadku kwas ursolowy jest w stanie zahamowaA� proces atrofii miA�A�ni wywoA�any podwyA?szonych poziomem mRNA.

Dodany obrazek

 

Metodologia

Pierwsza czA�A�A� eksperymentu zostaA�a przeprowadzona na 7 zdrowych osobach w A�redniej wieku 46 lat. Uczestnicy przez 40 godzin nie mogli nic jeA�A�, ale wolno im byA� piA� wodA�.
PrA?bki biopsji miA�A�ni zostaA�y pobrane przed i po gA�odA?wce. NastA�pnie oszacowano poziom mRNA w miA�A�niach szkieletowych uczestnikA?w testu. Naukowcy przy pomocy baz danych wykazali, iA? kwas ursolowy oraz metformina hamujA� prces rozpadu tkanki miA�A�niowej. Podobne doA�wiadczenie zostaA�o wykonane na myszach u ktA?rych odnerwiono przez przeciA�cie nerw kulszowy. NastA�pnie wraz z pokarmem podawano im dwa razy dziennie kwas ursolowy w celu sprawdzenia efektu anabolicznego kwasu ursolowego.

Dodany obrazek

 

Wyniki

Z ponad 17.000 mRNA ludzkich prA?bek biopsji miA�A�ni, poziom 281 mRNA byA� podwyA?szony na skutek 40-godzinnej gA�odA?wki. ObjawiaA�o siA� to katabolizmem miA�A�ni wA�rA?d uczestnikA?w testu.
Badanie wykazaA�o, iA? kwas ursolowy posiada niezwykA�e wA�aA�ciwoA�ci hamujA�ce atrofiA� miA�A�ni wywoA�anA� przez podwyA?szony poziom mRNA wywoA�any w czasie gA�odu. W przypadku metforminy, nie odnotowano tego efektu.
Stwierdzono, iA? kwas ursolowy hamuje zanik miA�A�ni powstajA�cy w wyniku uszkodzenia nerwA?w. Myszy bazujA�ce na diecie bogatej w kwas ursolowy wykazaA�y znaczne przyrosty masy miA�A�niowej w porA?wnaniu do myszy karmionych normalnie. Dodatkowo myszy przyjmujA�ce kwas ursolowy zmniejszyA�y poziom tkanki tA�uszczowej, glukozy oraz cholesterolu we krwi.

Dodany obrazek
KomA?rki tkanki tA�uszczowej przed i po kuracji kwasem ursolowym

 

Kolejne kroki

JeA�li kwas ursolowy ma byA� stosowany w lecznictwie, proces jego wchA�aniania, metabolizm i wydalanie muszA� byA� poddane dogA�A�bnej analizie. Konieczne jest takA?e zbadanie, microcidal. czy inne pochodne kwasu ursolowego posiadajA� wyA?szy potencjaA� w leczeniu atrofii miA�A�ni.

Wniosek

Kwas ursolowy to A�atwo dostA�pny naturalny zwiA�zek, obecny w skA?rkach jabA�ek oraz roA�linach takich jak jemioA�a, szaA�wia, gA�A?g. Badanie potwierdziA�o, iA? kwas ursolowy znacznie zmniejszyA� zanik miA�A�ni szkieletowych, wynikajA�cy z dwA?ch waA?nych induktorA?w: stresu wywoA�anego gA�odem i odnerwienia miA�A�ni. Tak wiA�c nowy zwiA�zek, ktA?ry moA?e byA� stosowany w leczeniu i zapobieganiu atrofii miA�A�ni szkieletowych zostaA� odkryty. Dalsze badania kliniczne sA� niezbA�dne do potwierdzenia jego uA?ytecznoA�ci u ludzi. KolejnA� istotnA� order v-gel capsules obserwacjA� w tym badaniu jest to, iA? kwas ursolowy moA?e zmniejszyA� poziom tkanki tA�uszczowej, glukozy oraz lipidA?w we krwi.

Dodany obrazek
A?rA?dA�o:

Publication Journal: Cell Metabolism, June 2011
By Steven D Kunkel; Manish Suneja
From The University of Iowa, Iowa City, Iowa and Department of Veterans Affairs Medical Center, Iowa City, Iowa

Kategorie: Artykuły

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.15