kfd protein dessert

BCAA – Aminokwasy rozgaA�A�zione

Aminokwasy rozgaA�A�zione – BCAA

A�

Leucyna (Leu)

Funkcja: Stymulacja syntezy protein, dziaA�anie anty-kataboliczne, regulacja poziomu cukru we krwi, produkcja hormonu wzrostu, ochrona skA?ry i tkanki miA�A�niowej przed urazami, dostarcza energii.

Produkty odA?ywcze: Koncentrat biaA�ka sojowego, orzechy ziemne, kieA�ki pszenicy, owies, migdaA�y, szpinak, drA?b, tofu, tuA�czyk

Walina (Val)

Funkcja: Regulacja systemu odpornoA�ciowego, kontrola poziomu cukru we krwi, utrzymywanie rA?wnowagi azotowej w organizmie, wspiera ukA�ad krwionoA�ny.

Produkty odA?ywcze: PierA� z kurczaka, tuA�czyk, polA�dwica cielA�ca, woA�owina, halibut, produkty mleczne, grzyby, soja

Izoleucyna (Ile)

Funkcja: Wspomaganie procesA?w anabolicznych, stabilizacja poziomu cukru we krwi, wspieranie regeneracji organizmu, wA�aA�ciwoA�ci hemoglobinotwA?rcze.

Produkty odA?ywcze: Jajka, izolat biaA�ka sojowego, tofu, miA�so woA�owe i wieprzowe, parmezan,mleko, nasiona, ryby, soczewica, przetwory mleczne

W ostatnich tadalista canada no perscription. latach, zapotrzebowanie na suplementy bazujA�ce na aminokwasach rozgaA�A�zionych znacznie wzrosA�o. PojawiA�o siA� znacznie wiA�cej badaA�, ktA?re A�wiadczA� o pozytywnym dziaA�aniu BCAA na organizm czA�owieka intensywnie trenujA�cego. BCAA sA� szczegA?lnie pomocne osobom, ktA?re sA� na deficycie kalorycznym. Jak wiadomo, diety redukcyjne majA� niekorzystny wpA�yw na masA� miA�A�niowA� gdyA? mogA� prowadziA� do jej rozpadu. Im szczuplejsza sylwetka, tym organizm coraz bardziej broni siA� przed utratA� kolejnych zapasA?w tA�uszczu. W ten sposA?b ustrA?j czA�owieka w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych wzmaga rozpad miA�A�ni. Na poziomie molekularnym, utrata miA�A�ni wystA�puje wA?wczas gdy przewaA?a rozpad biaA�ek (katabolizm). Co wiA�cej, poziom syntezy biaA�ek ulegnie osA�abieniu z uwagi na ograniczonA� podaA? energii.

Podstawowe rA?wnanie dla masy miA�A�niowej to:


Masa miA�A�niowa = synteza biaA�ek – tempo rozpadu biaA�ek

Kiedy tempo syntezy biaA�ek jest rA?wne szybkoA�ci rozpadu, nie ma zmian. JeA�li tempo syntezy biaA�ek przekracza tempo rozpadu, odnotowujemy wzrost masy miA�A�niowej. Natomiast gdy tempo rozpadu przekracza tempo syntezy, tracimy miA�A�nie. CzA�sto zdarza siA�, A?e osoby bA�dA�ce na redukcji podnoszA� poziom rozpadu biaA�ek oraz niwelujA� poziom How much midamor syntezy protein. Zmniejszona podaA? kalorii, niski poziom glikogenu miA�A�niowego nie idA� w parze z dobrymi sesjami treningowymi. Gdy jesteA�my zbyt zmA�czeni lub osA�abieni, by unieA� ciA�A?ary do ktA?rych wczeA�niej przyzwyczailiA�my organizm, nasze miA�A�nie bA�dA� adoptowaA� siA� do nowych warunkA?w. Oznacza to, A?e ustrA?j czA�owieka nie bA�dzie zwiA�kszaA� suchej masy miA�A�niowej oraz moA?e prze-konwertowaA� siA� na energiA� pochodzA�cA� z masy miA�A�niowej, gdyA? nie jest ona eksploatowana.

 

W jaki sposA?b chroniA� swoje miA�A�nie przed rozpadem?

ZostaA�o udokumentowane, A?e aminokwasy rozgaA�A�zione (zwA�aszcza leucyna), stymulujA� syntezA� biaA�ek oraz obniA?ajA� ich poziom rozpadu. BCAA nie tylko stymulujA� ten proces, a takA?e zwiA�kszajA� zdolnoA�A� komA?rek do syntezy protein. Rozpad biaA�ek jest kontrolowany poprzez zmniejszenie aktywnoA�ci skA�adnikA?w szlakA?w komA?rkowych odpowiedzialnych za katabolizm, a takA?e poprzez niwelowanie ekspresji kilku kompleksA?w zwiA�zanych A�ciA�le z dekompozycjA� protein ( obniA?enie iloA�ci mRNA produkowanego przez gen kodujA�cy te skA�adniki). BCAA dodatkowo przyczynia siA� do poprawy intensywnoA�ci treningu. DziejA� siA� to za sprawA� blokowania tryptofany przedostajA�cego siA� do mA?zgu. Gdy tryptofan dostaje siA� do oA�rodkowego ukA�adu nerwowego, moA?e konwertowaA� do neuroprzekaA?nika – serotoniny. Podczas A�wiczeA� poziom serotoniny wzrasta co prowadzi do zwiA�kszenia percepcji zmA�czenia. To z kolei oznacza mniejszA� intensywnoA�A� na treningu. Aminokwasy rozgaA�A�zione zmniejszajA� iloA�A� tryptofanu, ktA?ry przedostaje siA� do mA?zgu, a tym samym obniA?ajA� produkcjA� serotoniny. DziA�ki temu, moA?emy trenowaA� ciA�A?ej, dA�uA?ej.
Pomimo licznych korzyA�ci pA�ynA�cych ze stosowania BCAA, istnieje wiele sceptycznych poglA�dA?w, sugerujA�cych, iA? suplementacja samymi BCAA nie jest kluczowa i moA?na jA� zastA�piA� wiA�kszA� podaA?A� biaA�ka serwatkowego. Nie jest to do koA�ca najbardziej skuteczna strategia. BCAA z serwatki sA� powiA�zane z innymi aminokwasami. Aby w peA�ni wykorzystaA� potencjaA� aminokwasA?w rozgaA�A�zionych, naleA?y je rozdzieliA� poprzez proces trawienia oraz absorpcjA� do krwiobiegu. Pomimo, iA? biaA�ko serwatkowe jest szybko trawione, to wciA�A? rozpad biaA�ek do poszczegA?lnych aminokwasA?w zajmuje kilka godzin. BCAA w postaci osobnego suplementu nie wymaga trawienia i jest szybko absorbowane przez ustrA?j czA�owieka. BCAA podnoszA� znacznie szybciej poziom aminokwasA?w we krwi w porA?wnaniu do peptydA?w. Nawet kilka gram wolnych form BCAA znacznie efektywniej podniesie poziom aminokwasA?w osocza niA? dawka 30g biaA�ka serwatkowego. GA�A?wnym powodem dla ktA?rego aminokwasy rozgaA�A�zione majA� tak potA�A?ny wpA�yw na wzmaganie poziomu aminokwasA?w we krwi jest fakt, iA? w przeciwieA�stwie do innych aminokwasA?w, BCAA nie sA� znaczA�co metabolizowane w jelicie cienkim i wA�trobie. W bardzo szybkim tempie przedostajA� siA� do krwiobiegu gdzie mogA� wykorzystaA� swA?j peA�ny potencjaA�.

 

Kategorie: Artykuły

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.15