kfd protein dessert

Kwas mlekowy i mleczan

Kwas mlekowy i mleczan

 

Dodany obrazek

Kwas mlekowy i mleczan to dwie rA?A?ne substancje. Proces spalania glukozy prowadzi do powstania kwasu mlekowego, ktA?ry szybko dysocjujA�c uwalnia jony wodorowe (H+). PozostaA�oA�ci tego zwiA�zku A�A�czA� siA� z jonami sodowymi (Na+) lub potasowymi (K+) tworzA�c sA?l zwanA� potocznie mleczanem. Mleczan znajdujA�cy siA� we krwi, a nie kwas mlekowy jest najczA�A�ciej mierzony wA�rA?d sportowcA?w w warunkach laboratoryjnych.

Dodany obrazek
Proces tworzenia mleczanu

OkreA�lenie a�zkwas mlekowya�? jest powszechnie stosowane przez sportowcA?w w celu opisania bA?lu jaki towarzyszy im podczas wyczerpujA�cych sesji treningowych. Kiedy organizm potrzebuje energii do wykonania danej aktywnoA�ci fizycznej wykorzystuje on rozpad ATP (adenozynotrifosforanu). ATP zbudowane jest z pierA�cienia adeninowego, rybozy oraz 3 grup fosforanowych. CechA� charakterystycznA� tego zwiA�zku jest dobra rozpuszczalnoA�A� w wodzie dziA�ki obecnoA�ci grup hydrofilowych. Zachowuje on stabilnoA�A� w pH od 6,8 do 7,4. CiaA�o czA�owieka ma ograniczone zasoby i moA?e przechowywaA� okoA�o 85 gram ATP. Jego zuA?ycie moA?e byA� bardzo szybkie, gdy nie mamy moA?liwoA�ci na jego resyntezA�. IstniejA� 3 systemy, ktA?re produkujA� energiA� do resyntezy ATP:

1. ATP-PC
2. Kwas mlekowy
3. Trening aerobowy

Dodany obrazek
CzA�steczka ATP

System kwasu mlekowego jest zdolny do uwalniania energii wykorzystywanej do resyntezy ATP bez udziaA�u tlenu. Ten proces nazywamy glikolizA� beztlenowA�. Glikoliza to rozkA�ad wA�glowodanA?w, ktA?ry prowadzi do powstania kwasu pirogronowego i jonA?w wodoru (H+). CzA�steczki kwasu pirogronowego ulegajA� utlenieniu w mitochondriach i zapoczA�tkowuje siA� Cykl Krebsa. Nadprodukcja jonA?w wodorowych prowadzi do zakwaszania komA?rek miA�A�niowych. Aby przeciwdziaA�aA� temu procesowi czA�steczki NAD+ (dinukleotyd nikotynamidoadeninowy) gabapentin no prescription needed. usuwajA� H+. NAD+ stanowi zredukowanA� formA� NADH, ktA?ry odpowiedzialny jest za transport jonA?w wodorowych do mitochondriA?w, gdzie H+ A�A�czA�c siA� z tlenem tworzy wodA� (H2O). W przypadku gdy wystA�puje deficyt tlenu, NADH nie moA?e spowolniA� procesu magazynowania H+, ktA?ry odkA�ada siA� w komA?rkach. W celu unikniA�cia wzrostu kwasowoA�ci, kwas pirogronowy przyA�A�cza jony wodorowe tworzA�c kwas mlekowy, ktA?ry nastA�pnie ulega dysocjacji do mleczanu i H+. Niewielka czA�A�A� mleczanu dyfunduje do krwi i zabiera H+, aby zredukowaA� stA�A?enie H+ w komA?rkach miA�A�niowych. PrawidA�owe pH komA?rek miA�A�niowych wynosi 7,1, natomiast gdy dochodzi do nagromadzenia H+, pH spada do 6,5, co prowadzi do pogorszenia skurczu miA�A�ni i stymulacji zakoA�czeA� nerwowych w komA?rkach miA�A�niowych, wywoA�ujA�c bA?lu. Tego typu sytuacja jest nazywana progiem mlekowym, progiem beztlenowym (AT) lub akumulacjA� mleczanu we krwi (OBLA). Kwas mlekowy zaczyna gromadziA� siA� w miA�A�niach gdy dana aktywnoA�A� fizyczna przekroczy prA?g beztlenowy. Zazwyczaj jest to 80-90% tA�tna maksymalnego (MHR – Maximum Heart Rate).

Dodany obrazek

Proces usuwania kwasu mlekowego trwa okoA�o 1 godziny, jednak moA?e byA� przyspieszony za pomocA� odpoczynku, ktA?ry zapewnia szybki i ciA�gA�y dopA�yw tlenu do miA�A�ni. 1986 roku Astrand et al. stwierdziA�, A?e w 1 litrze krwi krA�A?y okoA�o 1 do 2 milimoli kwasu mlekowego. PoczA�tek akumulacji mleczanu we krwi (OBLA) wystA�puje miA�dzy 2 a 4 milimoli/litr krwi. U osA?b nie uprawiajA�cych sportu ten prA?g wynosi 50-60% VO2max, natomiast u sportowcA?w okoA�o 70-80% VO2max.

Spalanie glukozy z dostatecznym udziaA�em tlenu:
C6H12O6 + 6O2 a�� 6CO2 + 6H2O

Spalanie glukozy przy niedoborze tlenu:
C6H12O6 a�� 2C2H4OHCOOH

 

Dodany obrazek

Kwas mlekowy (kwas 2-hydroksypropanowy) nie jest odpowiedzialny za:
- bA?l miA�A�niowy wystA�pujA�cy podczas wykonywania intensywnego treningu,
- bA?l miA�A�niowy pojawiajA�cy siA� w ciA�gu 48 godzin od zakoA�czenia ciA�A?kiego treningu.

Mleczan, ktA?ry produkowany jest przez organizm w ciA�gu caA�ego dnia, podlega syntezie na nowo w Aldara cheap wA�trobie (Cykl Corich) tworzA�c glukozA�, ktA?ra dostarcza wiA�cej energii (glukoneogeneza). Ponadto, mleczan produkowany przez organizm jest bezpoA�rednio wykorzystywany jako paliwo przez miA�sieA� sercowy.

Transport mleczanu skA�ada siA� z kilku etapA?w:

1. Powstanie pirogronianu na skutek aktywnoA�ci fizycznej
2. Deficyt tlenu prowadzi do produkcji mleczanu na skutek braku moA?liwoA�ci rozkA�adu pirogronianu
3. Mleczan wchodzi do otaczajA�cych komA?rek miA�A�ni, tkanek i krwi
4. KomA?rki miA�A�niowe i tkanki po otrzymaniu mleczanu prowadzA� do jego natychmiastowego zuA?ycia jako paliwa (ATP) lub wykorzystujA� go do odtworzenia glikogenu
5. Glikogen pozostaje w komA?rkach do czasu gdy organizm potrzebuje energii.

65% kwasu mlekowego przeksztaA�ca siA� w dwutlenek wA�gla i wodA�, 20 % w glikogen, 10% w proteiny i 5% w glukozA�. Szacuje siA�, A?e okoA�o 50% mleczanu wytwarzanego podczas intensywnych sesji treningowych jest wykorzystywane przez miA�A�nie do tworzenia glikogenu, ktA?ry dziaA�a jak metaboliczne paliwo sA�uA?A�ce do podtrzymania aktywnoA�ci fizycznej.

Cykl Krebsa

 

Dodany obrazek

Aby w peA�ni zrozumieA� mechanizm dziaA�ania kwasu mlekowego naleA?y pokrA?tce przedstawiA� Cykl Krebsa. Jest to szereg reakcji chemicznych, wystA�pujA�cych w mitochondriach prowadzA�cych do tworzenia ATP. CzA�steczki kwasu pirogronowego z procesu glikolizy ulegajA� utlenieniu w mitochondriach i tworzA� acetyloCo-A (kwas octowy aktywny, octan aktywny) zapoczA�tkowujA�c Cykl Krebsa. Podczas tego cyklu majA� miejsce 3 waA?ne reakcje.

1) Guanozynotrifosforan (GTP), nukleotyd purynowy peA�niA�cy funkcjA� transportera energii, jest produkowany i przekazuje grupA� fosforanowA� do ADP tworzA�c tym samym ATP.
2) Trzy czA�steczki dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD) i jedna czA�steczka dinukleotydu flawinowego (FAD) sA� redukowane.
3) Jedna czA�steczka GTP prowadzi do produkcji jednego ATP, jednak redukcja NAD i FAD jest bardziej efektywna, poniewaA? oddajA� swoje elektrony do systemu transportowego elektronA?w, ktA?ry generuje znaczne iloA�ci ATP.

Cykl Corich

 

Dodany obrazek

Proces ten odnosi siA� do szlaku metabolicznego, w ktA?rym mleczan wytwarzany jest w wyniku beztlenowej glikolizy w miA�A�niach, a nastA�pnie transportowany jest do wA�troby, gdzie jest konwertowany do glikogenu i glukozy.

Jony wodorowe

RozkA�ad glukozy lub glikogenu prowadzi do produkcji mleczanu i jonA?w wodorowych (H+). Na jednA� czA�steczkA� mleczanu przypada jeden jon wodorowy. ObecnoA�A� H+, a nie mleczanu prowadzi do kwasicy miA�A�ni, ktA?ry ostatecznie hamuje funkcjonalnoA�A� tkanki miA�A�niowej. Wraz ze wzrostem stA�A?enia H+ zwiA�ksza siA� kwasowoA�A� miA�A�ni oraz krwi. To kwaA�ne A�rodowisko spowalnia aktywnoA�A� enzymatycznA� oraz rozpad glukozy. Zakwaszone miA�A�nie za pomocA� zakoA�czeA� nerwowych prowadzA� do bA?lu oraz zwiA�kszonej wraA?liwoA�ci oA�rodkowego ukA�adu nerwowego. Przy takim schemacie zawodnik moA?e straciA� orientacjA� oraz mogA� pojawiA� siA� nudnoA�ci.

Niski prA?g mleczanowy

JeA�li prA?g mleczanowy (LT – Lactate Threshold) jest osiA�gany na niskiej intensywnoA�ci A�wiczeA�, czA�sto oznacza to, A?e systemy oksydacji energii w miA�A�niach nie pracujA� prawidA�owo. Gdyby praca miA�A�ni byA�a wykonywana na wysokim poziomie, wykorzystywany byA�by tlen do rozkA�adu mleczanu do CO2 i H2O, zapobiegajA�c przez to wkroczeniu mleczanu do krwi. JeA�li

LT jest niski moA?e to oznaczaA�, A?e:

- nie ma wystarczajA�cej podaA?y tlenu do komA?rek miA�A�niowych,
- nie ma odpowiedniego stA�A?enia enzymA?w, ktA?re umoA?liwiA�yby utlenienie pirogronianu,
- nie ma wystarczajA�co duA?o mitochondriA?w w komA?rkach miA�A�niowych,
- miA�A�nie, serce i inne tkanki nie majA� w peA�ni wyksztaA�conych odpowiednich mechanizmA?w do usuwania mleczanu z krwi.

Poprawa progu mleczanowego

Usprawnienie progu mleczanowego polega na nasyceniu miA�A�ni kwasem mlekowym w celu ksztaA�cenia mechanizmA?w buforowych organizmu. Akumulacja mleczanu w pracy miA�A�ni szkieletowych wiA�A?A� siA� ze zmA�czeniem tego systemu po 50-60 sekundach maksymalnego wysiA�ku. TrenujA�c w przedziale 85-90% tA�tna maksymalnego przez 20-25 minut usprawniamy prA?g mleczanowy – pomagamy odzyskaA� komA?rkom miA�A�niowym zdolnoA�A� do alkalicznego buforowania. Tego typu sesje treningowe powinny byA� prowadzone raz w tygodniu.

DOMS (Delayed-Onset Muscle Soreness)

 

Dodany obrazek

OpA?A?niona bolesnoA�A� miA�A�ni (DOMS) to zjawisko zwane bA�A�dnie zakwasami, pojawiajA�ce siA� po danym wysiA�ku fizycznym. DOMS objawia siA� wystA�pieniem lekkiego dyskomfortu bA�dA? duA?ych boleA�ci miA�A�niowych. Tego typu bolesnoA�A� jest najczA�A�ciej odczuwalna gdy wprowadza siA� zmiany w programie treningowym (zmiana intensywnoA�ci czy A�wiczeA�). DOMS to normalna reakcja na a�zniezwykA�ya�? wysiA�ek fizyczny i jest czA�A�ciA� procesu adaptacji organizmu, ktA?ry prowadzi do zwiA�kszenia wytrzymaA�oA�ci i siA�y miA�A�ni. Rodzaj bA?lu pojawiajA�cy siA� za sprawA� DOMS nie jest taki sam jak bA?l miA�A�ni wynikajA�cy z przemA�czenia czy kontuzji – uraz lub zwichniA�cie. DOMS jest wynikiem mikroskopijnych rozerwaA� wA�A?kien miA�A�niowych. NajwiA�cej bolesnoA�ci powodujA� ekscentryczne ruchy miA�A�ni, na przykA�ad: schodzenie po schodach, bieganie z gA?rki, pompki, przysiady itp. Do niedawna DOMS byA� wiA�zany z kwasem mlekowym i jego akumulacjA�. OkazaA�o siA� jednak A?e kwas mlekowy nie ma wpA�ywu na DOMS. JuA? po godzinie od zakoA�czenia danej aktywnoA�ci fizycznej poziom mleczanA?w wraca do pierwotnego stanu.

 

Badania:

1) Schwane JA, Johnson SR, Vandenakker CB, Armstrong RB. Delayed-onset muscular soreness and plasma CPK and LDH activities after downhill running. Med Sci Sports Exerc. 1983;15(1):51-6
2) Schwane JA, Watrous BG, Johnson SR and Armstrong RB. Is lactic acid related to delayed-onset muscle soreness? Physician and sportsmedicine 1983 11(3) 124-131
3) Freund H, Gendry P. Lactate kinetics after short strenuous exercise in man. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1978 Aug 15;39(2):123-35

Dodany obrazek

OpA?A?niona bolesnoA�A� miA�A�ni moA?e byA� wynikiem rozpadu tkanki miA�A�niowej. Biopsje miA�A�ni pobrane od maratoA�czykA?w po zawodach lub treningach pokazaA�y znaczne uszkodzenia komA?rek miA�A�niowych wA�rA?d uczestnikA?w badania. BA�ona komA?rkowa – sarkolema (sarkolemma), moA?e byA� pA�kniA�ta przez co zawartoA�A� komA?rki moA?e przenikaA� pomiA�dzy wA�A?knami miA�A�niowymi.

 

Badanie:

1) Hagerman FC, Hikida RS, Staron RS, Sherman WM and Costill DL. Muscle damage in marathon runners. Physician and sportsmedicine 1984 12 39-28

MasaA? na redukcjA� kwasu mlekowego

 

Dodany obrazek

McMurray przeprowadziA� badanie ( (1987) The effect of massage on blood lactate levels following a maximal treadmill run. Thesis (M.A.) University of Northern Iowa) w ktA?rym porA?wnywano wpA�yw masaA?u, pasywny odpoczynek oraz A�agodnA� jazdA� na rowerze na metabolizm mleczanA?w po wyczerpujA�cym treningu na bieA?ni. W badaniu wziA�A�o udziaA� kilku profesjonalnych biegaczy, ktA?rzy wykonali maksymalny wysiA�ek na bieA?ni w celu zwiA�kszenia poziomu mleczanA?w we krwi i wywoA�aniu zmA�czenia po 4-6 minutach. Naukowcy pobrali prA?bki krwi po 20 minutach od zakoA�czenia wysiA�ku i zauwaA?yli, iA? pasywny odpoczynek (leA?A�c na plecach) i masaA? nie miaA�y A?adnego wpA�ywu na poziom mleczanA?w we krwi, natomiast swobodna jazda na rowerze przyczyniA�a siA� do efektywniejszego zredukowania mleczanA?w we krwi po 15-20 minutach wyczerpujA�cego biegu. Nie oznacza to, A?e masaA? jest niekorzystny dla sportowcA?w, tylko nie ma znaczA�cego wpA�ywu na usuwanie mleczanA?w.

WodorowA�glan sodu

 

Dodany obrazek

WodorowA�glan sodu to alkalizujA�cy zwiA�zek, zmniejszajA�cy zakwaszenie krwi. Za sprawA� buforowania zakwaszonej krwi, wodorowA�glan moA?e wyciA�gnA�A� wiA�cej kwasu wytwarzanego w komA?rkach miA�A�niowych do krwi i tym samym zredukowaA� poziom kwasowoA�ci w miA�A�niach. Prowadzi do opA?A?nienia momentu zmA�czenia. SuplementacjA� tym zwiA�zkiem poleca siA� sportowcom, ktA?rzy trenujA� biegi na 400 metrA?w do 1500 metrA?w, pA�ywakom na 100 i 400 metrA?w oraz zawodnikom trenujA�cym wioA�larstwo. W 2004 roku Van Montfoort ( (2004) Effects of Ingestion of Bicarbonate, Citrate, Lactate, and Chloride on Sprint Running. Med Sci Sports Exerc, 36 (7), p. 1239-1243) przeprowadziA� badania na 15 sportowcach trenujA�cych sporty wytrzymaA�oA�ciowe. Wykonywali oni bieg do peA�nego zmA�czenia po 90 minutach od podania wodorowA�glanu sodu. Asredni czas do zmA�czenia wynosiA� odpowiednio:

- wodorowA�glan sodu – 82,3 sek
- mleczan sodu – 80,2 sek
- cytrynian sodu – 78,2 sek
- chlorek sodu – 77,4 sek

Wyniki sugerujA�, iA? suplementacja wodorowA�glanem sodu moA?e byA� korzystna.

Podsumowanie

- akumulacja mleczanu we krwi stanowi jedynie kontrast pomiA�dzy produkcjA� a jego usuwaniem.
- mleczan nie jest produktem ubocznym; preferowany jest jako A?rA?dA�o energii przez mA?zg i serce.
- mleczan oraz kwas mlekowy nie sA� gA�A?wnymi sprawcami boleA�ci miA�A�niowych wystA�pujA�cych po intensywnym wysiA�ku fizycznym.
- produkcja mleczanu moA?e przyczyniA� siA� do zahamowania rozwoju kwasicy.

Dodany obrazek

A?rA?dA�a:

http://www.active.com/mountainbiking/Articles/It_s_not_about_the_lactic_acid__Why_you_re_still_sore_after_yesterday_s_ride.htm

http://www.sport-fitness-advisor.com/lactic-acid.html

http://www.drlenkravitz.com/Articles/lactatearticle.html

http://www.ingentaconnect.com/content/adis/smd/2006/00000036/00000004/art00001

 

Kategorie: Artykuły

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.17