kfd protein dessert

Czy wA�glowodany sA� sobie rA?wne?

Czy wA�glowodany sA� sobie rA?wne?

Dodany obrazek

Czy 50 gram wA�glowodanA?w prostych, ktA?re zostaA�y okrzykniA�te gA�A?wnym sprawcA� otyA�oA�ci sA� gorsze niA? 50 gram wA�glowodanA?w zA�oA?onych?

Czy produkty peA�noziarniste powinny stanowiA� wiA�kszoA�A� w naszym jadA�ospisie?

Czy produkty takie jak owoce czy sA�odkie przekA�ski powinny byA� wyeliminowane na zawsze z diety osoby trenujA�cej sporty siA�owe?

Dodany obrazek

Jedno jest pewne, iA? nie wszystkie wA�glowodany sA� sobie rA?wne. Istnieje wiele metod klasyfikujA�cych tA� grupA�. Za przykA�ad moA?emy wziA�A� cukier. Obecnie panuje poglA�d, iA? wszystkie produkty zawierajA�ce cukier sA� zA�e i przyczyniajA� siA� do tycia. Kaloria pochodzA�ca z cukru jest niby gorsza niA? kaloria z innego produktu. Slogan – a�zkaloria jest rA?wna kaloriia�?, nie zawsze siA� sprawdza jeA�li w gA�A?wnym stopniu bA�dziemy braA� pod uwagA� wpA�yw poszczegA?lnych produktA?w A?ywieniowych na kompozycjA� ciaA�a. Produkty A?ywieniowe rA?A?niA� siA� wpA�ywem na metabolizm oraz sposA?b absorpcji, ktA?ry jest jednym z powodA?w dlaczego biaA�ko jest mniej tuczA�ce niA? tA�uszcz. Zanim przejdziemy do dalszych czA�A�ci musimy krA?tko omA?wiA� kilka kwestii metodologicznych. Nie moA?emy porA?wnywaA� jakoA�ci wA�glowodanA?w na przykA�adzie osoby trenujA�cej sporty siA�owe, jedzA�cej ryA? i pierA� z kurczaka kilka razy na dzieA� z osobA� siedzA�cA� przed telewizorem i objadajA�cej siA� sA�odkimi przekA�skami bogatymi w cukry proste. Takie rozumowanie utwierdzi nas w przekonaniu, iA? sA�odkoA�ci sA� zA�em natomiast ryA? to najlepsze A?rA?dA�o wA�glowodanA?w. WiA�kszoA�A� badaA� zajmujA�cych siA� wpA�ywem poszczegA?lnych wA�glowodanA?w na skA�ad ciaA�a jest metodologicznie bA�A�dne. W duA?ym stopniu owe badania w peA�ni nie kontrolujA� spoA?ycia innych makroskA�adnikA?w, takich jak biaA�ka oraz caA�kowitej podaA?y energii. Purchase floxin drops Wiele badaA� dotyczA�cych spoA?ycia cukru jest prowadzona na szczurach. Zamiast zwierzA�t oczekujemy badaA� prowadzonych na grupie ludzi, ktA?rzy sA� identyczni pod kaA?dym wzglA�dem, a jedynym aspektem wyrA?A?niajA�cym ich jest A?rA?dA�o podaA?y wA�glowodanA?w. DziA�ki takim badaniom moglibyA�my stwierdziA�, czy rA?A?ne A?rA?dA�a wA�glowodanA?w majA� faktycznie wpA�yw na skA�ad ciaA�a.

Cukry proste kontra cukry zA�oA?one

 

Dodany obrazek

JednA� z klasyfikacji wA�glowodanA?w jest podziaA� tej grupy zwiA�zkA?w na cukry proste i zA�oA?one. WedA�ug MedlinePlus Medical Encyclopedia klasyfikacja zaleA?y od struktury chemicznej A?ywnoA�ci oraz szybkoA�ci jej trawienia i wchA�aniania. WA�glowodany proste zawierajA� jeden bA�dA? dwa cukry. WA�glowodany zA�oA?one majA� w skA�adzie 3 bA�dA? wiA�cej cukrA?w. PrzykA�adem cukru prostego jest fruktoza (cukier z owocA?w), laktoza (cukier mleczny) lub sacharoza (cukier pospolity). WA�glowodany zA�oA?one, czA�sto wystA�pujA�ce pod pojA�ciem skrobi to roA�liny strA�czkowe, ziemniaki, ryA? i produkty zboA?owe. NaleA?y pamiA�taA�, iA? taki podziaA� wA�glowodanA?w jest dowolny. JeA�li iloA�A� molekuA� w A�aA�cuchu cukrA?w przewyA?sza liczbA� 3, klasyfikowane sA� jako cukry zA�oA?one. Tak wiA�c, ktA?re wA�glowodany sA� lepsze dla osoby trenujA�cej? W szeA�ciomiesiA�cznym badaniu w ktA?rym porA?wnywano spoA?ycie wA�glowodanA?w zA�oA?onych wzglA�dem prostych wziA�A�o udziaA� 390 uczestnikA?w. Obie diety zawieraA�y takA� samA� iloA�A� kalorii i wA�glowodanA?w. Nie odnotowano A?adnych zmian w utracie tkanki tA�uszczowej oraz spadku masy miA�A�niowej. Diety byA�y rA?wnieA? identyczne pod wzglA�dem wpA�ywu na stA�A?enie lipidA?w we krwi. Na poparcie tych ustaleA�, inne badania wykazaA�y, iA? diety zawierajA�ce rA?A?ne iloA�ci cukrA?w spowodowaA�y takie same zmiany w skA�adzie ciaA�a. W rA?A?nego rodzaju testach, zastA�pujA�cych wA�glowodany zA�oA?one odmianA� prostA� nie odnotowano A?adnych zmian w skA�adzie ciaA�a. Ostatni przeglA�d literatury medycznej dotyczA�cy fruktozy i jej wpA�ywu na masA� ciaA�a przeanalizowaA� ten temat i wywnioskowano, A?e zastA�powanie fruktozy innymi wA�glowodanami nie ma wpA�ywu na masA� ciaA�a. Tak wiA�c, z punktu widzenia kulturysty nie ma znaczenia, czy wA�glowodany w diecie pochodzA� z prostych czy zA�oA?onych A?rA?deA�. NajistotniejszA� kwestiA� jest ogA?lna iloA�A� kalorii spoA?ywanych na dzieA�.

Indeks glikemiczny

 

Dodany obrazek

WedA�ug raportu grupy zajmujA�cej siA� indeksem glikemiczny – a�zpojA�cia takie jak wA�glowodany proste i zA�oA?one, ktA?re czA�sto pojawiajA� siA� na opakowaniach produktA?w A?ywieniowych, sA� obecnie uznawane za mniej znaczA�ce. WHO (World Health Organization) i FAO (Food and Agriculture Organization) zalecajA�, aby powyA?sze terminy byA�y zastA�pione caA�kowitA� zawartoA�ciA� wA�glowodanA?w w danym produkcie oraz jego wartoA�ciA� IG. Indeks glikemiczny klasyfikuje wA�glowodany w skali od 0 do 100, pod kA�tem wpA�ywu na poziom cukru we krwi. A�ywnoA�A� o wysokim IG to taka, ktA?ra jest szybko trawiona i wchA�aniane przez co powoduje znaczne wahania poziomu cukru we krwi. Pokarmy o niskim IG, ze wzglA�du na ich powolne trawienie i przyswajanie, przyczyniajA� siA� do stopniowego wzrostu cukru we krwia�?.

Czy indeks glikemiczny A?ywnoA�ci ma wpA�yw na kompozycjA� ciaA�a?

 

Dodany obrazek

Przeprowadzono badanie porA?wnujA�ce diety odchudzajA�ce o tej samej zawartoA�ci energii i makroskA�adnikA?w odA?ywczych, ale cechujA�ce siA� rA?A?nym indeksem glikemicznym spoA?ywanych pokarmA?w. Na koniec analizy nie odnotowano zmian w budowie ciaA�a pomiA�dzy grupami. Ponadto, nie stwierdzono, aby indeks glikemiczny miaA� wpA�yw na apetyt mierzony pod kA�tem gA�odu, peA�noA�ci itp. Markery zdrowia rA?wnieA? nie ulegA�y zmianie w tym ciA�nienie krwi, tA�tno, metabolizm cukrA?w i lipidA?w we krwi. Jedynym wskaA?nikiem zdrowia, ktA?ry ulegA� zmianie byA� poziom frakcji cholesterolu LDL – w grupie spoA?ywajA�cej wA�glowodany zA�oA?one ten wskaA?nik byA� niA?szy. NaleA?y zaznaczyA�,iA? te analizy dotyczyA�y przyrostu masy ciaA�a a nie jej utracie.
JeA�li masz problemy zdrowotne (otyA�oA�A�/cukrzyca) to dieta bogata w wA�glowodany zA�oA?one bA�dzie jak najbardziej dobra w celu usprawnienia dobrostanu psychofizycznego. JeA�li nie mamy problemA?w zdrowotnych to moA?emy wkomponowaA� do swojego jadA�ospisu od czasu do czasu coA� sA�odkiego co sprawia nam przyjemnoA�A�. Osoby szczupA�e, aktywne fizycznie, dbajA�ce o swA?j jadA�ospis zaliczane sA� do grupy osA?b zdrowych, tak wiA�c indeks glikemiczny nie powinien byA� ich a�zwyroczniA�a�?.

Jak przedstawia siA� sprawa spoA?ycia wA�glowodanA?w w kwestii wydolnoA�ci treningowej

 

Dodany obrazek

Nawet w przypadku sportA?w wytrzymaA�oA�ciowych, indeks glikemiczny jedzenia nie ma wpA�ywu na wydolnoA�A�. Ani poziom beta-endorfin, ani czA�stoA�A� akcji serca, ani iloA�A� mleczanA?w czy iloraz tlenowy i szybkoA�A� utleniania substratA?w. A�aden z powyA?szych czynnikA?w nie ma wpA�ywu na wytrzymaA�oA�A� zawodnika. W przypadku treningu oporowego, indeks glikemiczny rA?wnieA? nie ma A?adnego wpA�ywu. Fizjologicznie, energia mierzona jest w kaloriach. Energia w kategoriach fizjologicznych to wynik aktywnoA�ci ukA�adu wspA?A�czulnego – spoA?ycie wA�glowodanA?w zmniejsza tA� aktywnoA�A�.

Aby uzyskaA� formA� A?ycia nie musimy ograniczaA� siA� wyA�A�cznie do spoA?ycia ryA?u i jaA�owego jedzenia. SpoA?ycie cukrA?w prostych nie spowoduje A?e ciA�A?ko wypracowany 6-pak zniknie pod zwaA�ami tA�uszczu. Nie powinno siA� unikaA� owocA?w czy produktA?w mlecznych, ktA?re zostaA�y ochrzczone mianem a�zsabotaA?ysty dietya�?. NajwaA?niejszym aspektem jest iloA�A� przyjmowanych kalorii w ciA�gu dnia. JeA�li bilans kalorii bA�dzie na odpowiednim poziomie to bez problemu moA?emy sobie pozwoliA� viagra washington dc. na zjedzenie ciasta czekoladowego czy sorbetu owocowego.

Dodany obrazek

 

WiadomoA�ci do zapamiA�tania

BiorA�c pod uwagA� skA�ad ciaA�a nie ma znaczenia czy bA�dziemy spoA?ywaA� wA�glowodany proste/zA�oA?one, o niski/wysokim IG. Dopiero A�A�czna kwota wA�glowodanA?w ma znaczenie!

W przypadku problemA?w zdrowotnych wybA?r A?rA?deA� wA�glowodanA?w ma duA?e znaczenie!

NaleA?y pamiA�taA�, iA? cukier prosty to nadal puste kalorie, natomiast produkty takie jak ryA? brA�zowy czy sA�odkie ziemniaki oprA?cz wA�glowodanA?w zawierajA� rA?wnieA? cenne mikroskA�adniki wspierajA�ce zdrowie.

IloA�A� cukru oraz indeks glikemiczny A?ywnoA�ci zwykle nie ma znaczenia dla kulturystA?w.

W gA�A?wnej mierze liczy siA� caA�kowity bilans skA�adnikA?w w danym produkcie spoA?ywczym.

Dodany obrazek

 

Kategorie: Artykuły,Zdrowe odżywianie i eko życie

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.13