kfd protein dessert

Asmieciowe jedzenie

Asmieciowe jedzenie

Dodany obrazek
KaA?dy czA�owiek jest odpowiedzialny za swojA� tA�A?yznA� fizycznA�, dlatego teA? naukowcy nakA�aniajA� do dbaA�oA�ci i ciA�gA�ej ochrony wigoru przed wpA�ywem czynnikA?w spoA�ecznych i A�rodowiskowych. NaleA?y mieA� na uwadze, A?e zaniedbywanie siA� przez zA�e odA?ywianie moA?e przyczyniaA� siA� do powstawania chorA?b, ktA?re mogA� byA� tragiczne w skutkach.
PrawidA�owo zbilansowany jadA�ospis w znacznym stopniu wpA�ywa na kondycje fizyczno -psychicznA� czA�owieka i przeciwdziaA�a tym samym uaktywnianie czynnikA?w chorobotwA?rczych.
Produkty spoA?ywcze, ktA?re w znacznym stopniu dziaA�ajA� destrukcyjnie na zdrowie czA�owieka to artykuA�y bogate w szkodliwe kwasy tA�uszczowe i zA�e frakcje cholesterolu. Potocznie nazywane sA� a�zjunk fooda�?, co oznacza A?ywnoA�A� bezwartoA�ciowA�.

a�zAsmieciowa A?ywnoA�A�a�? jest Cheap zestril lisinopril bogata w nasycone tA�uszcze pochodzenia zwierzA�cego, czyli typu trans cechujA�ce siA� ciA�A?kostrawnoA�ciA�, a w organizmie mogA� prowadziA� do postA�powania procesA?w miaA?dA?ycowych, ktA?re zwiA�kszajA� ryzyko wystA�pienia zawaA�u serca lub udaru. Tego rodzaju tA�uszcze znajdujA� siA� miA�dzy innymi w czerwonym miA�sie, sA�odyczach, tA�ustej wieprzowinie, maA�le, serach produkowanych metodami tradycyjnymi.

adalat oros. Dodany obrazek
Nadmiar a�zzA�ycha�? tA�uszczy prowadzi do nadciA�nienia, zaburzeA� metabolicznych, moA?e zakA�A?caA� poziom cukru we krwi oraz wywoA�ywaA� dolegliwoA�ci wA�trobowe, czego skutkiem moA?e byA� depresja i nadwaga. WedA�ug EFSA (European Food Safety Authority) nasycone kwasy tA�uszczowe zwiA�kszajA� ryzyko choroby niedokrwiennej serca i z tego wzglA�du ich spoA?ycie powinno byA� obniA?one do jak najmniejszego puA�apu. Dlatego proces eliminacji, kwasA?w tA�uszczowych typu trans z technologii utwardzania olejA?w roA�linnych powinien byA� kontynuowany. A�ywnoA�A� typu a�zFast Fooda�? jest A�atwo dostA�pna i cechuje siA� krA?tkim czasem przygotowania. CechA� negatywnA� tej strawy jest udziaA� konserwantA?w, barwnikA?w i substancji chemicznych ulepszajA�cych smak. WyrA?b tej A?ywnoA�ci polega w duA?ej mierze na wykorzystaniu klasycznej metody modyfikacji A?ywnoA�ci – smaA?enia. Metoda ta moA?e skutkowaA� powstawaniem wielu chorA?b, ze wzglA�du na uA?ycie do jej produkcji zwiA�kszonej iloA�ci nasyconych kwasA?w tA�uszczowych.
Analizy przeprowadzone przez naukowcA?w wykazaA�y korelacjA� pomiA�dzy chorobA� Alzheimera, schizofreniA�, depresjA� a spoA?yciem Fast FoodA?w i produktA?w wysoko przetworzonych. Raport opublikowany przez organizacjA� Sustain zatytuA�owany – a�zZmieA� dietA�, zmieA� umysA�a�?, ostrzega, iA?: a�zJedzenie moA?e mieA� natychmiastowy i dA�ugotrwaA�y wpA�yw na zdrowie psychiczne i zachowanie czA�owieka z powodu sposobu oddziaA�ywania na strukturA� i funkcje mA?zgua�?. Inny raport opublikowany w Anglii, zatytuA�owany – a�zFeeding Minda�?, wykazaA�, iA? zmiana nawykA?w A?ywieniowych w ostatnich 50 latach na jedzenie bardzo przetworzone ma ogromny wpA�yw na zakA�A?cenie naturalnej rA?wnowagi skA�adnikA?w odA?ywczych w organizmie, co z kolei pociA�ga za sobA� konsekwencje w postaci wystA�powania depresji i problemA?w z pamiA�ciA�. Udowodniono, iA? spoA?ycie w nadmiarze miA�sa wpA�ywa na wzrost napiA�cia i agresji, a ciA�A?kostrawne posiA�ki jedzone tuA? przed snem powodujA� problemy z zasypianiem i tak zwane a�zkoszmarne snya�?. Raport – a�zFeeding Mindsa�? nie ma najmniejszych wA�tpliwoA�ci, co do wpA�ywu zA�ych pokarmA?w na stan psychiczny ustroju. Wysoki udziaA� w diecie tA�uszczy nasyconych i cukrA?w prostych, powoduje spowolnienie pracy mA?zgu.
MA?zg, jak kaA?dy inny organ jest podatny na dziaA�anie produktA?w spoA?ywanych, na co dzieA�. Odpowiednie iloA�ci zA�oA?onych wA�glowodanA?w, aminokwasA?w, egzogennych kwasA?w tA�uszczowych, zestaw witamin i mineraA�A?w majA� zbawienny wpA�yw na prawidA�owe funkcjonowanie jego pracy.

Dodany obrazek
PodwyA?szone spoA?ycie cukrA?w jest kolejnym waA?nym tematem. Pieczywo, ziemniaki, makarony stanowiA� podstawA� diety czA�owieka. Ich spoA?ycie w podstawowym znaczeniu nie ma negatywnych efektA?w na zdrowie. GA�A?wnym problemem jest jednak oczyszczanie takiej A?ywnoA�ci przed wprowadzaniem na rynek. Maszyneria, ktA?ra zajmuje siA� tA� procedurA� doprowadza do wyA�uskiwania cennych elementA?w np. wA�A?kien, danego produktu A?ywieniowego. W ten sposA?b na rynek trafia A?ywnoA�A� oczyszczona – a�zsztucznaa�?, zwana potocznie biaA�A� bA�dA? rafinowanA�. To przetwarzanie dziaA�a na niekorzyA�A� czA�owieka. Proces rafinacji usuwa zbilansowane skA�adniki danego produktu A?ywieniowego, jakie zostaA�y mu nadane przez dziaA�anie sA�oA�ca, ziemi czy wody. PrzykA�adem takiego postA�powania jest burak oraz cukier, ktA?ry jest jego koA�cowym wyrobem. Burak to roA�lina mieszczA�ca w swoim wnA�trzu obfite pokA�ady witamin, soli mineralnych. Izolowany z nich cukier podlega starannym procesom krystalizacji, oczyszczania i filtracji. W trakcie procesu naturalny kolor, tekstura zostajA� utracone – produkt finalny jest bezbarwny, nieinteresujA�cy. Uzyskanie biaA�ej barwy wiA�A?A� siA� z poddaniem dziaA�aniu chlorku wapnia, ktA?ry jest toksyczny.
Do organizmu trafia cukier w postaci sacharozy, pozbawionej witamin i soli mineralnych. Aby taki skA�adnik zostaA� wchA�oniA�ty przez organizm niezbA�dny jest szereg substancji. JeA�li wystA�pujA� ich braki, organizm naraA?ony jest na utratA� swoim zasobA?w, czego skutkiem moA?e byA� prA?chnica zA�bA?w spowodowana deficytami wapnia bA�dA? anemia wywoA�ana ubytkiem fundamentalnych pierwiastkA?w. W 2004 roku American Journal of Clinical Nutrition opublikowaA� zbiory analiz, ktA?re zdecydowanie A�wiadczyA�y przeciwko rafinowanym produktom. Dowiedziono, iA? A?ywnoA�A� oczyszczona ma wpA�yw na pogorszenie stanu zdrowia grupy badanej, czego konsekwencjA� byA�o zwiA�kszenie zawartoA�ci tA�uszczu w ciele i wzrost masy ciaA�a.
Nierafinowane produkty sA� zdrowsze ze wzglA�du na obecnoA�A� wA�A?kien – otrA�bA?w w skA�adzie, ktA?re sA� pomocne w oczyszczaniu organizmu z toksyn oraz zapewniajA� utrzymanie stanu nasycenia przez dA�uA?szy czas. Do produktA?w nierafinowanych zalicza siA�: owsiankA�, pieczywo peA�noziarniste i chrupkie ciemno zboA?owe, cukier trzcinowy, peA�no pszenne kluski itp.
PrzodujA�cA� chorobA� bA�dA�cA� skutkiem zA�ych nawykA?w A?ywieniowych jest otyA�oA�A�. Objawia siA� ona nadmiernym odkA�adaniem tA�uszczu w tkankach ciaA�a. UkA�ad krA�A?enia osA?b dotkniA�tych tym schorzeniem jest naraA?ony na powiA�kszony wysiA�ek, poniewaA? nadwaga zmusza serce do nadmiernej pracy, gdyA? musi ono pompowaA� krew do miA�A�ni z wiA�kszym wysiA�kiem usiA�ujA�cym wprawiA� w ruch ciA�A?kie ciaA�o. UkA�ad krwionoA�ny nie jest naturalnie przystosowany do takiego wysiA�ku, dlatego szybko staje siA� on niewydolny. Za osobA� otyA�A� uwaA?a siA� kaA?dego czA�owieka, ktA?ry idealnA� masA� ciaA�a przekracza o ponad 20 %.
PrzyczynA� otyA�oA�ci jest jedzenie ponad miarA�. Jednak najczA�A�ciej otyA�oA�A� jest skutkiem zA�ych nawykA?w A?ywieniowych. Na przykA�ad przedkA�adaniem nad produkty niskokaloryczne potraw wysoko przetworzonych o wysokim wspA?A�czynniku IG (indeks glikemiczny). Szkodliwe szczegA?lnie moA?e byA� przekarmianie maA�ych dzieci i niemowlA�t, poniewaA? wA�aA�nie w tym okresie A?ycia powstajA� komA?rki tA�uszczowe, ktA?rych liczba pozostaje staA�a przez cale A?ycie.
Dlatego w pA?A?niejszym wieku osoby przekarmiane w dzieciA�stwie przejawiajA� wiA�ksze skA�onnoA�ci do tycia. W wielu przypadkach czynniki emocjonalne odgrywajA� rA?wnie znaczA�cA� rolA�.
OtyA�oA�A� jest procesem postA�pujA�cym i prowadzi do rozwoju kolejnych schorzeA�. Dyslipidemie sA� jednym z jego nastA�pstw. CharakteryzujA� siA� anormalnie wysokim poziomem frakcji cholesterolu- LDL i trA?j glicerydA?w. To w konsekwencji zwiA�ksza ryzyko wystA�pienia choroby wieA�cowej. ZwiA�kszona masa ciaA�a dziaA�a wrogo na stawy, a w przypadku kobiet moA?e byA� przyczynA� problemA?w z pA�odnoA�ciA�.
Bliskim krewnym otyA�oA�ci jest cukrzyca typu 2. Choroba ta zwiA�zana jest z dysfunkcjA� trzustki, ktA?ra nie jest w stanie wytworzyA� odpowiedniej iloA�ci insuliny. PodwyA?szony poziom cukrA?w w krwiobiegu szkodzi organizmowi.

Dodany obrazek
Niedopatrzenia w produkcji i brak kontroli sA� czA�sto powodem zanieczyszczania A?ywnoA�ci, ktA?re przyczyniajA� siA� w znacznym stopniu do wyksztaA�cenia chorA?b. WystA�puje wiele bakterii, pasoA?ytA?w, ktA?re przez zakaA?anie pokarmu wywoA�ujA� u ludzi stany chorobowe.
Do najczA�A�ciej spotykanych zalicza siA� E.Coli, Salmonelle, Shigelle, Campylobacter.
InnA� przyczynA� patologii sA� substancje dodawane przez producentA?w A?ywnoA�ci w celach polepszenia walorA?w produktu. Operacje takie jak wykazaA�y badania nie zawsze sA� bezpieczne. Na Uniwersytecie Sheffield pod kierownictwem brytyjskiego naukowca Petera W. Pipera zrealizowano badania nad wpA�ywem benzoesanu sodu – substancji konserwujA�cej (E211) na funkcjonowanie organizmu. Udowodniono, iA? benzoesan sodu uA?ytkowany w produkcji napojA?w gazowanych, konserw rybnych, przetworA?w owocowych stanowi powaA?ne zagroA?enie dla zdrowia. W poA�A�czeniu z witaminA� C moA?e przeksztaA�caA� siA� w rakotwA?rczy benzen. Benzoesan sodu ma niekorzystnA� aktywnoA�A� na czynnoA�ci mitochondriA?w.
WedA�ug Profesora Pipera- Mitochondria wykorzystujA� tlen do produkcji energii na potrzeby komA?rki. Uszkodzenia w ich obrA�bie, sA� nastA�pstwem niesprawnoA�ci podstawowych jednostek organizmu. Ten wA�aA�nie stan uaktywnia szereg chorA?b zwiA�zanych z niszczeniem DNA, a ponad nimi wszystkimi – proces starzenia.

 

Kategorie: Artykuły,Zdrowe odżywianie i eko życie

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.13